Oprichtingsakte - Het Scheepsjournaal

Oprichtingsakte

Heden, zeventien december tweeduizend zeven, verscheen voor mij Mr Olav Joannes Angelinus Marie- Joseph Dierckxsens, notaris met als plaats van vestiging gemeente Loon op Zand:
de heer Otto Scheepbouwer, wonende te Wassenaar, Crocusstraat 43, 2241 VX, geboren te Koog aan de Zaan, vijf oktober negentienhonderd zevenendertig, (rijbewijsnummer 4294637100, afgegeven te Wassenaar op veertien augustus tweeduizend zeven), gehuwd. De comparant verklaarde bij deze akte een stichting in het leven te roepen en daarvoor de volgende statuten vast te stellen.

NAAM, ZETEL EN DUUR

Artikel 1

1.    De stichting draagt de naam: FAMILIESTICHTING SCHEEPBOUWER.
2.    Zij heeft haar zetel te Wassenaar.
3.    Zij is opgericht voor onbepaalde tijd.

Artikel 2

1.    De stichting heeft ten doel: Het verzamelen en bewaren van genealogische gegevens en wetenswaardigheden en het inventariseren van zaken en goederen die met de geschiedenis van de familie Scheepbouwer verband hielden en/of houden, het zo mogelijk verwerven of in bruikleen nemen van bedoelde zaken en goederen tot behoud voor het nageslacht, het onderhouden en bevorderen van de onderlinge contacten,wereldwijd, met en tussen de nakomelingen van de stamvader(s) van de familie Scheepbouwer, en voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin des woords.

2.    De stichting beoogt niet het maken van winst.

3.    De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door het uitgeven en publiceren van artikelen en nieuwsberichten over de familie Scheepbouwer en haar geschiedenis in ondermeer een uit te geven familiecontactblad, genaamd “Het Scheep(s)journaal”, alsmede het organiseren van reünies en excursies voor de nakomelingen van de stamvaders van de familie Scheepbouwer, alles in de ruimste zin des woords.

VERMOGEN

Artikel 3

Het vermogen van de stichting zal worden gevormd door:
- subsidies en donaties;
- schenkingen, erfstellingen en legaten;
- alle andere verkrijgingen en baten.

DONATEURS

Artikel 3.A.

De stichting kent het instituut van donateurs. Donateurs zijn natuurlijke of rechtspersonen, die zich bij het bestuur hebben aangemeld en als zodanig zijn aangenomen en die bereid zijn jaarlijks een nader te bepalen bijdrage te verlenen aan de stichting.
Al het verdere met betrekking tot donateurs en de bijdrage wordt in een afzonderlijk reglement geregeld.

BESTUUR

Artikel 4

1.         Het bestuur van de stichting bestaat uit ten minste drie en ten hoogste zeven leden en wordt voor de eerste maal bij deze akte benoemd. Overigens wordt het aantal leden door het bestuur zelf met algemene stemmen vastgesteld.

2.    Het bestuur (met uitzondering van het eerste bestuur, waarvan na te noemen functionarissen in functie worden benoemd) kiest uit zijn midden een voorzitter, een secretaris en een penningmeester, en desgewenst voor ieder hunner een vervanger. De functies van voorzitter en secretaris, voorzitter en penningmeester en secretaris en penningmeester kunnen ook door één persoon worden vervuld.
3.    Bij het ontstaan van een vacature in het bestuur, zullen de overblijvende bestuursleden (of zal het enige overblijvende bestuurslid) binnen twee maanden na het ontstaan van de vacature daarin voorzien door de benoeming van een opvolger, bij een besluit genomen met een meerderheid van ten minste t4.    Mochten in het bestuur, om welke reden ook, één of meer leden ontbreken, dan vormen de overblijvende bestuursleden of vormt het enige overblijvende bestuurslid niettemin een wettig bestuur, behoudens het bepaalde in artikel 7.
5.    Bij verschil van mening tussen de overblijvende bestuursleden omtrent de benoeming, alsmede wanneer te eniger tijd alle bestuursleden mochten komen te ontbreken en voorts indien de overige bestuursleden zouden nalaten binnen redelijke termijn in de vacature(s) te voorzien, zal die voorziening geschieden door de rechtbank op verzoek van iedere belanghebbende of op vordering van het Openbaar Ministerie.wee/derde der zittende leden (respectievelijk genomen door dat enige overblijvende bestuurslid).
6.    De leden van het bestuur genieten geen beloning voor hun werkzaamheden. Zij hebben wel recht op vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun functie gemaakte kosten.
7.    Het bestuur kan een of meerdere personen op grond van hun kwaliteiten, functie of bijzondere deskundigheid uitnodigen als adviserend lid tot het bestuur toe te treden. Deze adviserende leden hebben geen stemrecht.

BESTUURSVERGADERINGEN EN BESTUURSBESLUITEN

Artikel 5

1.    Vergaderingen zullen worden gehouden, wanneer de voorzitter dit wenselijk acht of indien tenminste één/vierde van alle bestuursleden daartoe schriftelijk en onder nauwkeurige opgave der te behandelen onderwerpen aan de voorzitter het verzoek richt.
Indien de voorzitter aan een dergelijk verzoek geen gevolg geeft in dier voege, dat de vergadering kan worden gehouden binnen drie weken na het verzoek, zijn de verzoekers bevoegd zelf een vergadering bijeen te roepen, met inachtneming van de vereiste formaliteiten.
Ieder half jaar wordt ten minste één vergadering gehouden.
2.    De oproeping tot de vergadering geschiedt schriftelijk, ten minste zeven dagen tevoren, de dag der oproeping en die der vergadering niet medegerekend. De oproeping geschiedt door de voorzitter behoudens het in lid 1 bepaalde.
3.    De convocaties vermelden, behalve plaats en tijdstip van de vergadering, de te behandelen onderwerpen.
4.    De vergaderingen worden geleid door de voorzitter en bij diens afwezigheid door diens vervanger, tenzij de vergadering een ander bestuurslid als voorzitter aanwijst.
5.    Van het verhandelde in de vergaderingen worden door de secretaris of een door de voorzitter daartoe aangezocht ander bestuurslid notulen gemaakt, die door het bestuur in die vergadering of in zijn eerstvolgende vergadering worden vastgesteld en ten bewijze daarvan door de voorzitter en de secretaris ondertekend.
6.    Het bestuur kan ter vergadering alleen dan geldige besluiten nemen indien ten minste drie/vierde zijner in functie zijnde leden ter vergadering aanwezig of vertegenwoordigd is.
Is die meerderheid niet aanwezig of vertegenwoordigd, dan wordt een nieuwe vergadering uitgeschreven, te houden ten minste acht en ten hoogste dertig dagen daarna, waarin ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde bestuursleden besluiten genomen kunnen worden.

Een bestuurslid kan zich ter vergadering door een mede-bestuurslid laten vertegenwoordigen tegen overlegging van een schriftelijke, ter beoordeling van de voorzitter der vergadering voldoende, volmacht. Een bestuurslid kan daarbij slechts voor één medebestuurslid als gevolmachtigde optreden.
7.    Zolang in een bestuursvergadering alle in functie zijnde bestuursleden aanwezig zijn, kunnen geldige besluiten worden genomen over alle aan de orde komende onderwerpen, mits met algemene stemmen, ook al zijn de door de statuten gegeven voorschriften voor het oproepen en houden van vergaderingen niet in acht genomen.
8.    Het bestuur kan ook buiten vergadering besluiten nemen, mits alle bestuursleden in de gelegenheid zijn gesteld schriftelijk of per telefax hun mening te uiten. Van een aldus genomen besluit wordt onder bijvoeging van de ingekomen antwoorden door de secretaris een relaas opgemaakt, dat na ondertekening door hem en de voorzitter bij de notulen wordt gevoegd.
9.    Ieder bestuurslid heeft het recht tot het uitbrengen van één stem. Voorzover deze statuten geen grotere meerderheid voorschrijven, worden alle bestuursbesluiten genomen met volstrekte meerderheid der geldig uitgebrachte stemmen.
10.  Alle stemmingen ter vergadering geschieden mondeling, tenzij de voorzitter een schriftelijke stemming gewenst acht of één der stemgerechtigden dit vóór de stemming verlangt.
Schriftelijke stemming geschiedt bij ongetekende, gesloten briefjes.
11.  Blanco stemmen worden beschouwd als niet te zijn uitgebracht.
12.  In alle geschillen omtrent stemmingen, niet bij de statuten voorzien, beslist de voorzitter.

BESTUURSBEVOEGDHEID EN VERTEGENWOORDIGING

Artikel 6

1.    Het bestuur is belast met het besturen van de stichting.
2.    Het bestuur is bevoegd tot het sluiten van overeenkomsten tot het kopen, vervreemden of bezwaren van registergoederen.

3.    Het bestuur is niet bevoegd tot het sluiten van overeenkomsten, waarbij de stichting zich als borg of hoofdelijke mede-schuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich tot zekerheidstelling voor een schuld van een derde verbindt.

Artikel 7

1.    De stichting wordt in en buiten rechte uitsluitend vertegenwoordigd door:
a.    alle bestuursleden gezamenlijk;
b.    de voorzitter en secretaris gezamenlijk.
2.    De penningmeester is slechts bevoegd tot het verrichten van betalingen, het in ontvangst nemen van gelden en het geven van kwijting namens de stichting, indien hij daartoe met inachtneming van het in lid 1 bepaalde volmacht heeft ontvangen.

EINDE BESTUURSLIDMAATSCHAP

Artikel 8

Het bestuurslidmaatschap eindigt:
door overlijden van een bestuurslid, bij verlies van het vrije beheer over zijn vermogen, bij schriftelijke ontslagneming (bedanken), alsmede bij ontslag op grond van artikel 298 boek 2 van het Burgerlijk Wetboek.

BOEKJAAR EN JAARSTUKKEN

Artikel 9

1.    Het boekjaar van de stichting is gelijk aan het kalenderjaar.
2.    Per het einde van ieder boekjaar worden de boeken der stichting afgesloten. Daaruit worden door de penningmeester ontwerpen van een balans en van een staat van baten en lasten over het geëindigde boekjaar opgemaakt, welke ontwerpen (zo daar het bestuur toe besluit vergezeld van een rapport van een register-accountant of accountant-administratieconsulent) binnen zes maanden na afloop van het boekjaar aan het bestuur worden aangeboden.
3.    De jaarstukken worden door het bestuur vastgesteld.

REGLEMENT

Artikel 10

1.    Het bestuur is bevoegd een reglement vast te stellen, waarin die onderwerpen worden geregeld, welke niet in deze statuten zijn vervat.
2.    Het reglement mag niet met de wet of deze statuten in strijd zijn.
3.    Het bestuur is te allen tijde bevoegd het reglement te wijzigen of op te heffen.
4.    Op de vaststelling, wijziging en opheffing van het reglement is het bepaalde in artikel 11 lid 1 van toepassing.

STATUTENWIJZIGING

Artikel 11

1.    Het bestuur is bevoegd deze statuten te wijzigen. Het besluit daartoe moet worden genomen met een meerderheid van ten minste twee/derde der zittende leden, zonder dat in het bestuur enige vacature bestaat.
2.    De wijziging moet op straffe van nietigheid bij notariële akte tot stand komen. Tot het medewerken aan het verlijden en het ondertekenen van die akte is ieder bestuurslid bevoegd.
3.    De leden van het bestuur zijn verplicht een authentiek afschrift van de akte van wijziging, alsmede de gewijzigde statuten neer te leggen ten kantore van het handelsregister.

ONTBINDING EN VEREFFENING

Artikel 12

1.    Het bestuur is bevoegd de stichting te ontbinden.
Op het daartoe te nemen besluit is het bepaalde in artikel 11 lid 1 van toepassing.
2.    De stichting blijft na haar ontbinding voortbestaan voor zover dit tot vereffening van haar vermogen nodig is.
3.    De vereffening geschiedt door het bestuur.

5.    Gedurende de vereffening blijven de bepalingen van deze statuten zoveel mogelijk van kracht.
6.    Een eventueel batig saldo van de ontbonden stichting wordt zoveel mogelijk besteed overeenkomstig het doel van de stichting.
7.    Na afloop van de vereffening blijven de boeken en bescheiden van de ontbonden stichting gedurende tien jaren berusten onder de door het bestuur aan te wijzen persoon.

SLOTBEPALING

Artikel 13

In alle gevallen, waarin zowel de wet als deze statuten niet voorzien, beslist het bestuur
Tenslotte verklaarde de comparant, ter uitvoering van het bepaalde in artikel 4 leden 1 en 2 dat voor de eerste maal tot bestuurders worden benoemd:
1.    de heer Otto Scheepbouwer, de comparant voornoemd, als voorzitter;
2.    mevrouw Jacqueline Scheepbouwer, wonende te Dordrecht, Vriesestraat 82A, 3311 NR, geboren te Dordrecht, elf juli negentienhonderd achtenveertig, (paspoortnummer NJ1726783, afgegeven te Dordrecht op negen mei tweeduizend vijf), ongehuwd, als secretaris;
3.    mevrouw Geertrui Catrina Scheepbouwer, wonende te Vlaardingen, Kastanjedreef 38, 3137 PG, geboren te ’s-Gravenhage, twaalf juli negentienhonderd zevenenveertig, (paspoortnummer NML1F9KK9, afgegeven te Vlaardingen op zestien maart tweeduizend zeven), gehuwd, als bestuurslid;
4.    mevrouw Catharina Johanna van Velthuyzen, wonende te Markenbinnen, De Burcht 4, 1536 AJ, geboren te Nieuwer-Amstel, zes april negentienhonderd tweeënveertig, (paspoortnummer NF8365943, afgegeven te Graft-De Rijp op vijf maart tweeduizend vier), gehuwd, als penningmeester;
5.    mevrouw Leni Marie Scheepbouwer, wonende te Dordrecht, Reeweg Oost 233, 3312 CP, geboren te Dordrecht, tien mei negentienhonderd veertig, gehuwd, als bestuurslid;
6.    mevrouw Petronella Maria Ophof, wonende te Ridderkerk, Merwedestraat 31, 2987 CH, geboren te Rotterdam, negenentwintig april negentienhonderd éénenzeventig, (rijbewijsnummer 3332385112, afgegeven te Ridderkerk op vier januari tweeduizend zes), gehuwd, als bestuurslid

Waar in deze akte een rechtsgevolg afhankelijk is gesteld van het al dan niet gehuwd zijn of van een rechtstreeks met het huwelijk verbonden rechtsfeit, wordt met het huwelijk gelijk gesteld een geregistreerd partnerschap, tenzij in deze akte van deze gelijkstelling uitdrukkelijk is afgeweken.

BEKENDHEID COMPARANT

De comparant is mij, notaris, bekend en de identiteit van de bij deze akte betrokken comparant/partijen is door mij, notaris, aan de hand van de hiervoor gemelde en daartoe bestemde documenten vastgesteld.

WAARVAN AKTE OPGEMAAKT IN MINUUT

is verleden te Kaatsheuvel op de datum als in het hoofd van deze akte vermeld. De inhoud van de akte is aan de verschenen persoon opgegeven en toegelicht. Vervolgens heeft hij verklaard op volledige voorlezing van de akte geen prijs te stellen, tijdig voor het verlijden een conceptakte te hebben ontvangen, van de inhoud van de akte te hebben kennis genomen en met de inhoud in te stemmen. De akte is beperkt voorgelezen en onmiddellijk daarna ondertekend door de comparant en mij, notaris.