Reglement - Het Scheepsjournaal

Huishoudelijk reglement

Artikel 1

1. Het bestuur is bevoegd een reglement vast te stellen, waarin die onderwerpen worden geregeld, die naar het oordeel van het bestuur (nadere) regeling behoeven.
2. Het reglement mag niet met de wet of de statuten in strijd zijn.
3. Het bestuur is te allen tijde bevoegd het reglement te wijzigen of op te heffen.
4. Het besluit tot wijziging moet worden genomen met algemene stemmen in een vergadering, waarin alle bestuursleden aanwezig zijn, of vertegenwoordigd zijn, zonder dat in het bestuur enige vacature bestaat.

Artikel 2

1. Het bestuur van de stichting bestaat uit tenminste drie leden.
2. Kandidaat-bestuursleden worden voorgedragen door de zittende bestuursleden

Artikel 3

1. De voorzitter is het gezicht van de stichting, naar buiten en naar binnen.
2. Hij/zij heeft de volgende taken:
a. Hij/zij leidt de algemene vergaderingen en de vergaderingen van het bestuur.
b. Hij/zij leidt het bestuur, dat wil zeggen: hij/zij neemt initiatieven, coördineert en zorgt dat de bestuurswerkzaamheden worden uitgevoerd.
c. Bij officiële gelegenheden vertegenwoordigt de voorzitter de stichting vergezeld van een ander bestuurslid, tenzij het bestuur anders besluit.

Artikel 4

1. De secretaris is de schrijver van het bestuur en daarmee van de stichting.
2. Hij/zij heeft de volgende taken:
a. Hij/zij schrijft brieven en andere stukken namens de stichting.
b. Hij/zij bewaart de ontvangen brieven en hij bewaart afschriften van de verzonden brieven. Hij/zij mag deze bescheiden in digitale vorm bewaren.

Artikel 5

1. De penningmeester beheert het geld van de stichting.
2. Dat omvat de volgende taken.
a. Hij/zij houdt de kas en beheert de bankrekeningen.
b. Hij/zij doet en ontvangt betalingen. Deze taak kan hij/zij delegeren aan een kassier.
c. Hij/zij houdt de financiële administratie bij. Deze taak kan hij/zij delegeren aan een administrateur.
d. Hij/zij  maakt het financiële jaarverslag. Hierin beschrijft hij/zij de inkomsten en uitgaven van de stichting in de loop van het boekjaar en de vermogenspositie van de stichting aan het begin en het eind van het boekjaar.
e. Voor het vaststellen van het in sub d genoemde financieel jaarverslag controleren de overige bestuursleden de door de penningmeester aangeboden stukken
f. De penningmeester bewaakt de plannen van het bestuur aan de hand van de begroting.

Artikel 6

1. Het bestuur wijst een van de bestuursleden aan als algemeen adjunct. Hij heeft de volgende taken.
2. De algemeen adjunct vervangt de voorzitter, de secretaris of de penningmeester tijdens diens afwezigheid.
3. De algemeen adjunct heeft geen tekeningsbevoegdheid over de bankrekeningen.

Artikel 7

1. Het bestuur van de stichting schrijft de gemeenschappelijke bijeenkomsten voor de familieleden/abonnees uit.